Startseite
    saison o6/o7
  Über...
  Archiv
  veReinsLied
  Gästebuch
  Kontakt
 


 https://myblog.de/lincoln168

Gratis bloggen bei
myblog.de

 
o4. spieLtaq.

heRtha bsc : schaLke o4

2 : o (1:0)

toRe:
1 : o chRistian giménez
2: o chRistian giménez

ecken:
5 : 8

fouLs:
19 : 17

fReistoeße:
17 : 19

toRschuesse:
1o : 14

zweikampfbiLanz:
3o : 23

baLLbesitz:
48.6% : 51.4%

17.9.06 23:07


o5. spieLtaq.

schaLke o4 : vfL woLfsbuRq

2 : o (o:0)

toRe:
1 : o kevin kuRanyi (57.)
2 : o LincoLn (88.)

ecken:
7 : 4

fouLs:
12 : 25

fReistoeße:
25 : 12

toRschuesse:
23 : 1o

zweikampfbiLanz:
25 : 21

baLLbesitz:
71.6% : 28.4%

23.9.06 22:27


sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung